แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1367-24มีค64]ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 446
[พร0023.3/ว1368-24มีค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Admin 347
[พร0023.3/ว1363-24มีค64]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิดบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เขียนโดย Admin 375
[พร0023.3/ว1362-24มีค64]ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัสจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เขียนโดย Admin 382
[พร0023.3/ว1361-24มีค64]การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เขียนโดย Admin 356
[พร0023.3/ว1351-24มีค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน เขียนโดย Admin 369
[พร0023.3/ว1350-24มีค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 362
[พร0023.3/ว1349-24มีค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 374
[พร0023.3/ว143-23มีค64]ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำ เขียนโดย Admin 406
[พร0023.3/ว1339-24มีค64]มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 402