แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว44-21มค64]ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจาณาชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 421
[พร0023.3/ว43-21มค64]การเร่งรัด อปท.สมัครเข้าร่วมและรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย Admin 426
[พร0023.3/ว343-19มค64]ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุทางหลวงท้องถิ่นและเผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน เขียนโดย Admin 426
[พร0023.3/ว334-19มค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 364
[พร0023.3/ว38-19มค64]การประชุมเรื่องจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ Video conference เขียนโดย Admin 408
[พร0023.3/ว322-18มค64]ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 343
[พร0023.3/ว36-18มค64]สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เขียนโดย Admin 362
[พร0023.3/ว35-18มค64]การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติฯ เขียนโดย Admin 340
[พร0023.3/ว34-18มค64]การจัดทำโครงการ ชาวแพร่ทำด้วยหัวใจ ให้ด้วยรัก ผลิตหน้ากาก ป้องกันโควิด 19 เขียนโดย Admin 383
[พร0023.3/ว33-18มค64]แจ้ง อปท.ในการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เขียนโดย Admin 342