แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2349-31พค64]การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 434
[พร0023.3/ว240-28พค64]พิจารณาแจ้งให้เตรียมความพร้อมในการเปิด ศพด. ในสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 494
[พร0023.3/ว2319-27พค64]คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 377
[พร0023.3/ว2334-28พค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เขียนโดย Admin 2403
[พร0023.3/ว2333-28พค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เขียนโดย Admin 398
[พร0023.3/ว2315-27พค64]การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่)ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เขียนโดย Admin 504
[พร0023.3/ว236-27พค64]ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม เขียนโดย Admin 489
[พร0023.3/ว237-27พค64]โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน เขียนโดย Admin 458
[พร0023.3/ว2307-27พค64]การจัดกิจกรรม "หมู่บ่ฃ้าน/ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแพร่ เมืองงาม" เขียนโดย Admin 440
[พร0023.3/ว2289-25พค64]การรายงานผลการดำเนินการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 440