แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว6022-30ธค63]มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย Admin 312
[พร0023.3/ว6021-30ธค63]สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลการจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 427
[พร0023.3/ว5997-29ธค63]คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 337
[พร0023.3/ว5996-29ธค63]แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2566 - 2570) เขียนโดย Admin 489
[พร0023.3/ว5995-29ธค63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 2563 เขียนโดย Admin 353
[พร0023.3/ว5988-29ธค63]กำหนดวันยหุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 282
[พร0023.3/ว15715-28ธค63]ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน พ้นภัย เขียนโดย Admin 439
[พร0023.3/ว5968-28ธค63]การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผู้สูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 276
[พร0023.3/ว5969-28ธค63]การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทสบาลนคร และเทศบาลเมือง) เขียนโดย Admin 291
[พร0023.3/ว5939-25ธค63]รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 323