แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว542-1กพ64]การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นบาน ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 และชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 314
[พร0023.3/ว514-29มค64]การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 382
[พร0023.3/ว538-1กพ64]ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต เขียนโดย Admin 368
[พร0023.3/ว499-28มค64]กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 เขียนโดย Admin 423
[พร0023.3/ว54-28มค64]ขอความร่วมมือในการเข้าสังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เขียนโดย Admin 472
[พร0023.3/ว55-28มค64]สำรวจข้อมูลและรายงาน สถานะการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ์ เขียนโดย Admin 417
[พร0023.3/ว48-27มค64]แจ้งเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการอบรมแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning เขียนโดย Admin 435
[พร0023.3/ว467-26มค64]การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เขียนโดย Admin 398
[พร0023.3/ว429-25มค64]การปก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนโคงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV เขียนโดย Admin 377
[พร0023.3/ว451-26มค64]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 360