แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว5571-3ธค63]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 398
[พร0023.3/ว5548-2ธ.ค.63]กฏกระทรวงการจัดการมุลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2563 เขียนโดย Admin 430
[พร0023.3/ว5547-2ธ.ค.63]แต่งตั้งย้ายผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท. เขียนโดย Admin 306
[พร0023.3/ว481-2ธ.ค.63]ขอความเห็นชอบจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 452
[พร0023.3/ว479-2ธ.ค.63]รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เขียนโดย Admin 384
[พร0023.3/ว480-2ธ.ค.63]รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย Admin 376
[พร0023.3/ว5518-2ธ.ค.63]การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา2563 เขียนโดย Admin 372
[พร0023.3/ว5516-2ธ.ค.63]การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่2 เขียนโดย Admin 410
[พร0023.3/ว5520-2ธ.ค.63]ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมุลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 409
[พร0023.3/ว5512-1ธ.ค.63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 318