แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3010-8กค64]แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เขียนโดย Admin 362
[พร0023.3/ว3007-8กค64]แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ตรวจ ติดตาม ตลาดในพื้นที่ระดับจังหวัด เขียนโดย Admin 354
[พร0023.3/ว2996-7กค64]แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอย อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 338
[พร0023.3/ว2991-7กค64]รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 445
[พร0023.3/ว2986-7กค64]คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 442
[พร0023.3/ว2987-7กค64]การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ อปท. ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 448
[พร0023.3/ว2955-6กค64]ซักซ้อมแนวการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 644
[พร0023.3/ว2927-5กค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 เขียนโดย Admin 441
[พร0023.3/ว2928-5กค64]ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมควมรอบรู้ในการลดโรคอ้วนในเด็กวันเรียนวัยรุ่นไทย เขียนโดย Admin 385
[พร0023.3/ว2907-2กค64]การจัดสรรงปบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 425