แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว280-14มค64]การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 463
[พร0023.3/ว279-14มค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 357
[พร0023.3/ว276-14มค64]การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo เขียนโดย Admin 370
[พร0023.3/ว29-14มค64]แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมโครการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดพร่ ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 385
[พร0023.3/ว29-14มค64]แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมโครการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดพร่ ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 331
[พร0023.3/ว25-13มค64]แจ้งอำเภอสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยภาวะน้ำแล้งด้านอุปโภคบริโภค เขียนโดย Admin 402
[พร0023.3/ว271-14มค64]แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายให้ความร่วมมือสนับสนุนการใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่า เขียนโดย Admin 388
[พร0023.3/ว214-12มค64]ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 381
[พร0023.3/ว25-14มค64]การปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วงยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 352
[พร0023.3/ว252-14มค64]ขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศเพื่อรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 372