แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3212-21กค64]ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 364
[พร0023.3/ว3187-20กค64]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 532
[พร0023.3/ว3204-21กค64]การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 484
[พร0023.3/ว3186-20กค64]มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 460
[พร0023.3/ว317-19กค64]แจ้งการเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live ของสำนักงาน ก.พ.ร. เขียนโดย Admin 374
[พร0023.3/ว3155-19กค64]ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 441
[พร0023.3/ว3148-19กค64]เชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 367
[พร0023.3/ว316-16กค64]แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ เขียนโดย Admin 433
[พร0023.1/ว315-16กค64]แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 434
[พร0023.1/ว314-16กค64]แจ้งปรับแผนและกำหนดการฝึกอบรมของหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 4 เขียนโดย Admin 377