แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว429-25มค64]การปก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนโคงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV เขียนโดย Admin 358
[พร0023.3/ว451-26มค64]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 338
[พร0023.3/ว415-22มค64]ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เขียนโดย Admin 404
[พร0023.3/ว414-22มค64]การกำหนดวันและการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 472
[พร0023.3/ว412-22มค64]การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 426
[พร0023.3/ว413-22มค64]แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่รนะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เขียนโดย Admin 441
[พร0023.3/ว399-22มค64]ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 358
[พร0023.3/ว398-22มค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 เขียนโดย Admin 376
[พร0023.3/ว387-21มค64]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 เขียนโดย Admin 453
[พร0023.3/ว386-21มค64]การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 361