แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1339-24มีค64]มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 307
[พร0023.3/ว1323-23มีค64]แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ เขียนโดย Admin 378
[พร0023.3/ว1321-23มีค64]บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Admin 353
[พร0023.3/ว1322-23มีค64]ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 เขียนโดย Admin 339
[พร0023.3/ว146-23มีค64]แจ้ง อปท.ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมบันทึกแก้ไขลงในระบบ Info ระบบใหม่ เขียนโดย Admin 392
[พร0023.3/ว1299-22มีค64]แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 287
[พร0023.3/ว1295-22มีค64]การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 295
[พร0023.3/ว1283-22มีค64]รับสมัครการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 271
[พร0023.3/ว1285-22มีค64]ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 314
[พร0023.3/ว1264-19มีค64]การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 448