แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว493-8ธค63]การขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม เขียนโดย Admin 462
[พร0023.3/ว5]649-8ธค63ประชาสัมพันธ์การรับสนมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 387
[พร0023.3/ว490-7ธค63]แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 โครงการอบรม สัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนฯ เขียนโดย Admin 363
[พร0023.3/ว486-4ธค63]กำหนดจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงกามรด้สนแหล่งน้ำตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 361
[พร0023.3/ว484-4ธค63]การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เขียนโดย Admin 423
[พร0023.3/ว483-4ธค63]ประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เขียนโดย Admin 369
[พร0023.3/ว5578-3ธค63]แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1000 ล้านบาทขึ้นไป เขียนโดย Admin 305
[พร0023.3/ว5576-3ธค63]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน เขียนโดย Admin 407
[พร0023.3/ว5575-3ธค63]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 342
[พร0023.3/ว5571-3ธค63]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 370