แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1234-23มีค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2566 เขียนโดย Admin 104
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2566 เขียนโดย Admin 260
[พร0023.2/ว1183-21มีค66]การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 เขียนโดย Admin 183
[พร0023.2/ว1169-20มีค66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 119
[พร0023.2/ว142-21มีค66]แจ้ง อปท.จัดทำข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 166
[พร0023.2/ว1141-17มีค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2566 เขียนโดย Admin 265
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2566 เขียนโดย Admin 322
[พร0023.2/ว1062-13มีค66]แนวทางพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติทประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย Admin 184
[พร0023.2/ว128-10มีค66]แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการครูช่วยครูประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 149
[พร0023.2/ว1043-10มีค66]โครงการพัมนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 159