แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3431-8กย66]การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 402
[พร0023.2/ว404-7กย66]แจ้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อปท.ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตาม QR Code เขียนโดย Admin 157
[พร0023.2/ว3369-5กย66]แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน และการยื่นข้อเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้ เขียนโดย Admin 200
[พร0023.2/ว398-4กย66]แจ้งสำนักงาน สกสค.ปรพกาศปิดทำการและหยุดให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ฯ เขียนโดย Admin 153
[พร0023.2/ว3291-29ส.ค.66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 219
[พร0023.2/ว3333-31สค66]สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบงประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 112
[พร0023.2/ว393-30สค66]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม และพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างคนเดิม) ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 450
[พร0023.2/ว391-30สค66]แจ้ง อปท.ตรวจสอบรายชื่อและอนุญาตผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นที่ 2 เขียนโดย Admin 158
[พร0023.2/ว3290-29สค66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 182
[พร0023.2/ว3274-28สค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2566 เขียนโดย Admin 631