แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว249-26พค65]แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอประสาน อปท.ได้ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมอบรมฯ เขียนโดย Admin 17
[พร0023.2/ว1815-17พค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 166
[พร0023.5/ว1676-5พค65]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัมนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.(กรณีเยียวยาผู้ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563) เขียนโดย Admin 76
[พร0023.2/ว1784-12พค65]การจัดส่งผลงานที่้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประมินรอบเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย Admin 50
[พร0023.2/ว234-11พค65]การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรฯ เขียนโดย Admin 109
[พร0023.2/ว1759-11พค65]ยืนยันความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 เขียนโดย Admin 96
[พร0023.2/ว1729-10พค65]เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมฯ เขียนโดย Admin 101
[พร0023.2/ว1707-9พค65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย Admin 54
[พร0023.2/ว222-6พ.ค.65]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี2565 เขียนโดย Admin 117
[พร0023.2/ว1696-6พ.ค.65]การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย เขียนโดย Admin 100